Цветелина Гечева, 2016

Недвижими имоти

Сделките, свързани с недвижими имоти, находящи се в района на гр. София, изискват предварително записване на час за консултация относно необходимите документи и законовите изисквания. След представяне от страните на всички изискуеми от закона документи се записва час за изповядване на сделката.

Обща информация

Сделките, свързани с недвижими имоти, изискват предварително записване на час за консултация относно необходимите документи и законовите изисквания, както и за насрочване на изповядване на сделката. Сделки  с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр. София. Препоръчително е при консултацията да представите всички документи за имота, с които разполагате към момента. След като се запознае подробно с тях, Нотариусът ще Ви информира кои са необходими за изповядването на сделката и ако е необходимо, какви  допълнителни документи да представите.

Сделките с недвижими имоти включват:

  • Продажба на недвижим имот;
  • Замяна на недвижим имот;
  • Прехвърляне срещу издръжка или гледане;
  • Дарение на недвижим имот.

Съгласно закона, сделките с недвижими имоти се извършват в работни дни, между  8:30 и 13:30 часа. Вписването на сделките в Службата по вписвания се извършва от служител на Кантората в деня на изповядването на сделката. Вписаните нотариални актове или други документи се получават от кантората само от страните по сделката или от техни пълномощници. 

Необходими документи

Документи, които доказват собствеността, като:  нотариални актове,  договори за придобиване, сключени с общината, договори за делба, съдебни решения, строителни книжа, архитектурни проекти, разрешения за ползване, удостоверения за търпимост и много други.

В случай че титулярът  на правото на собственост е починал, се представят удостоверения за наследници, завещания (ако има такива) и други необходими документи, в зависимост от конкретния случай.

Удостоверения за данъчна оценка на имотите.

Кадастрални скици и/или схеми на имотите. По възлагане на клиентите в кантората можем да издаваме електронни кадастрални схеми и/или скици.

При недвижими имоти, придобити възмездно по време на брака, е необходимо на сделките да присъстват и двамата съпрузи. Следва имената им да са отразени и в данъчната оценка.

Документи за родствени връзки и удостоверения за раждане при дарения на недвижими имоти между роднини. Този тип сделки са безвъзмездни и имат различни правни последствия от сделките за прехвърляне срещу издръжка или гледане, които са възмездни.

При сделки с пълномощници е необходимо да се представят нотариално удостоверени декларации за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение – по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, декларация за липса на задължения към държавата – по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, както и декларации по ЗМИП. Декларациите са със срок текущата календарна година.

Документи за самоличност на всички участници в сделката.

Такси

При извършване на сделки с недвижими имоти се заплащат:

  • Местен данък за общината (без даренията по права линия);
  • Такса вписване – по сметка на Агенция по вписванията;
  • Нотариална такса, съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, изчислена по представената по-долу таблица:

Удостоверяван

материален интерес         Нотариална такса

до 100 лв.                              30 лв.

101 – 1000 лв.                       30 лв.+ 1,5% за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв.                43,50 лв.+ 1,3% за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв.             160,50 лв.+ 0,8% за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв.           480,50 лв.+ 0,5% за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв.         730,50 лв.+ 0,2%  за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.                   1530,50 лв.+ 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

Покупка и прехвърляне на МПС

При договори за прехвърляне на моторни превозни средства от всякакъв тип – автомобили, мотоциклети, селскостопански машини и други, е необходима нотариална заверка на подписите на всички страни, които се явяват лично пред нотариуса. Видовете договори включват такива за покупка/продажба, дарение и делба.

Необходими документи

В оригинал се представят следните документи:

Талон на автомобила или съответното превозно средство.

Квитанция за платен пътен данък за текущата година при договори за прехвърляне с дата след месец юни. При прехвърляне в периода от януари до юни се представя квитанция за платен данък за предходната година.

Документ за оценка на МПС, издаден от застрахователна компания или лицензиран оценител/брокер.

Когато МПС е придобито възмездно по време на брака, е необходимо и двамата съпрузи да присъстват на сделката.

При сделки с пълномощници е необходимо да се представят нотариално удостоверени декларации за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение – чл. 25, ал. 8 от ЗННД,, както и за липса на задължения към държавата – по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, които са със срок текущата календарна година.

Документи за самоличност на всички страни по договора

Такси

При извършване на сделки с моторни превозни средства се заплащат:

  • Местен данък за общината (без даренията по права линия);
  • Нотариална такса, съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, изчислена по представената по-долу таблица:

Удостоверяван

материален интерес         Нотариална такса

до 100 лв.                              30 лв.

101 – 1000 лв.                       30 лв.+ 1,5% за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв.                 43,50 лв.+ 1,3% за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв.             160,50 лв.+ 0,8% за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв.           480,50 лв.+ 0,5% за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв.         730,50 лв.+ 0,2%  за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.                   1530,50 лв.+ 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

При удостоверяване на подпис върху договор с материален интерес, който не подлежи на вписване, таксата е в размер на 30% от сумата, изчислена по посочената таблица, а при удостоверяване на подпис върху договор с материален интерес, който подлежи на вписване, таксата е в размер на 50% от сумата, изчислена по посочената таблица.

Пълномощни

Пълномощното представлява нотариално удостоверяване на подпис върху документ, с който упълномощителят дава право на избрано от него лице – пълномощник, да действа от негово име и да извършва точно определени в пълномощното действия. За тази цел упълномощителят трябва да се яви лично пред нотариуса и да положи пред него подпис. По възлагане на клиентите служители в кантората могат да изготвят проект на пълномощно.

Обща информация

Чрез нотариално удостоверено пълномощно давате възможност на определено от Вас лице да извършва точно определени действия от Ваше име и за Ваша сметка, като отпада нуждата Вие да се явявате лично.

Вие избирате размера на правата в пълномощното – те могат да касаят специфични действия или да обхващат по-широк спектър от права.

Пълномощните за недвижими имоти се изготвят в два еднообразни екземпляра, като едновременно се удостоверява подпис и съдържание. Към тях се изготвят и се заверяват и декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и по ЗМИП (декларациите са със срок текущата календарна година). За изготвяне на проект на пълномощно за недвижим имот е добре да се представи копие на нотариалния акт за собственост.

Валидността на пълномощното може да бъде ограничена със срок, а при липса на посочен срок – документът е безсрочен.

При желание за оттегляне на пълномощното е необходимо да уведомите упълномощеното лице – можете да го направите официално чрез нотариална покана.

Необходими документи

Документ за самоличност на упълномощителя – лицето, което дава права.

Дани за лицето, което  упълномощавате – пълномощник.

Ако желаете да бъде извършено преупълномощаване, това трябва изрично да е посочено в първоначалното пълномощно. При преупълномощаване пред Нотариуса се представя оригинал на първоначалното пълномощно.

Такси

Изготвяне на пълномощно:

Първа страница – 10 лв., всяка следваща – 2 лв.

Удостоверяване на частни документи без определен материален интерес:

Първи подпис – 5 лв., всеки следващ – 2 лв. Преупълномощаване – 10 лв. за подпис.

Удостоверяване на подписи на документи, които касаят права върху имоти:

10 лв. за всеки подпис. Преупълномощаване – 20 лв. за подпис.

Посочените такси са без включен ДДС.

Разпореждане с недвижими имоти

При пълномощните за недвижими имоти, освен удостоверяване на подписа, законодателят е предвидил и удостоверяване на съдържанието на документа. За целта един оригинален екземпляр от пълномощното остава за съхранение в нотариалната кантора. Това е с цел проверка на съдържанието на документа при евентуален спор, както и възможност да се направи графологична експертиза на почерка и подписа на упълномощителя.

Заедно с пълномощното винаги се заверяват и декларации за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, за липса на задължения към държавата и по ЗМИП, които са със срок на валидност съответната календарна година.

Дължимите такси за този тип пълномощни са описани по-долу.

Изготвяне на пълномощно:

Първа страница – 10 лв., всяка следваща – 2 лв.

Удостоверяване на подписите на всеки екземпляр на пълномощното: 10 лв. за подпис.

Удостоверяване на съдържанието на частни документи без определен материален интерес:

Първа страница на първи екземпляр – 10 лв., всяка следваща – 2 лв., следващи екземпляри – такса за препис.

Удостоверяване на подписите на упълномощителя върху посочените по-горе необходими декларации – 10 лв. за подпис.

Посочените такси са без включен ДДС.

Декларации

Удостоверяване на подпис върху декларация е едно от най-честите производства в нотариалните кантори. При необходимост да декларирате официално Вашето съгласие или намерения за конкретни действия – частни или търговски, да регламентирате имуществени отношения по време на брак или да удостоверите конкретни обстоятелства, можете да го направите в кантората с нотариално заверена декларация.

Обща информация

При необходимост да декларирате официално Вашето съгласие или намерения за конкретни действия – частни или търговски, да регламентирате имуществени отношения по време на брак или да удостоверите конкретни обстоятелства, можете да го направите в кантората с нотариално заверена декларация.

Повечето декларации касаят конкретни действия и не са изрично обвързани със срок на валидност, но са възможни и случаи, в които валидността е ограничена за даден период.

Примери за декларации, които изискват удостоверяване на подписите от нотариус, можете да намерите по-долу:

Декларация за припознаване на дете;

Декларация – съгласие за пътуване на дете в чужбина;

Декларация за осигурено жилище и издръжка;

Декларация за избор на имуществени отношения и др.

Различни декларации по Търговския Закон и/или свързани с търговска дейност:

Спесимени;

Внасяне на непарични вноски в дружества (апорт);

Различни декларации, които са необходими в процес на строителство и др.

Декларации, свързани с откази от права:

Отказ от наследство;

Отказ от право на ползване;

Оттегляне на пълномощни и др.

Декларации, необходими при нотариални производства като покупко-продажба на недвижим имот и/или МПС:

Декларации за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение по чл. 25, ал. 8 от ЗННД;

Декларация за липса на задължения към държавата по чл. 264, ал. 1 и ал. 2  от ДОПК;

Декларации по ЗМИП.

Тези декларации са валидни в рамките на годината, в която са заверени.

Необходими документи

Вашият документ за самоличност.

Удостоверение за наследници при отказ от наследство.

Копие от документ за собственост при отказ от право на ползване, заедно с кадастрална схема или скица.

За декларация-съгласие за пътуване на дете в чужбина – оригинал на акт за раждане на детето.

Такси

Изготвяне на декларация:

Първа страница – 10 лв., всяка следваща – 2 лв.

Удостоверяване на частни документи без определен материален интерес:

Първи подпис – 5 лв., всеки следващ – 2 лв.

Удостоверяване на подписи на документи, които касаят права върху имоти:

10 лв. за всеки подпис.

При декларации с определен материален интерес нотариалната такса се изчислява на база на долната таблица и възлиза на 15% от получената стойност:

Определен

материален интерес         База

до 100 лв.                              30 лв.

101 – 1000 лв.                       30 лв.+ 1,5% за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв.                 43,50 лв.+ 1,3% за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв.             160,50 лв.+ 0,8% за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв.           480,50 лв.+ 0,5% за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв.         730,50 лв.+ 0,2%  за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.                   1530,50 лв.+ 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

Удостоверяване на преписи

Нотариално удостоверените преписи от документи удостоверяват идентичността на оригинален документ със завереното копие. Може да се удостовери верността на официални и частни документи, както и на извлечения от тях. За целта е необходимо да представите пред Нотариуса оригинал на документа, на който искате да се направи препис.

Обща информация

Преписите се правят на официални и частни документи или на извлечения от тях, като това се отбелязва в щемпела. Могат да се направят преписи на електронни документи, както и на документи, които се съхраняват в архива на Нотариуса.

Необходими документи

Вашият документ за самоличност.

Оригинал на документа, на който желаете да издадете нотариално заверено копие – препис.

Такси

Удостоверяване на преписи и извлечения:

Първа страница на всеки документ – 3 лв., всяка следваща – 2 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

Нотариални покани

Кантората работи с призовкар, който връчва нотариални покани. Чрез нотариална покана можете официално да поканите някого да извърши определено действие – да Ви изплати дължима сума, да Ви предаде владение на имот и др. Нотариалната покана трябва да се представи пред Нотариуса в три еднообразни екземпляра – един за адресата, един за молителя и един за Нотариуса.

Обща информация

Чрез нотариална покана можете официално да поканите някого да извърши определено действие – да Ви изплати дължима сума, да Ви предаде владение на имот и др. Кантората предлага удостоверяване и връчване на нотариални покани.

Необходимо е да представите поканата в три екземпляра пред нотариуса, като след връчване, ще получите препис с дата и имена на лицето, получило документа.

Необходими документи

Вашият документ за самоличност.

Три подписани екземпляра на нотариалната покана.

Точен и подробен адрес за връчване.

Такси

За екземплярите за връчване според посочените адреси за връчване: 20 лв. на екземпляр.

За останалите екземпляри:

Първа страница – 3 лв., всяка следваща – 2 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

Завещания

Завещанието има действие след смъртта на завещателя. Завещанията могат да бъдат саморъчни или нотариални. При нотариалните завещания е необходимо присъствието на двама свидетели.

Обща информация

Завещанието прехвърля собственост след смъртта на завещателя. Завещанията могат да бъдат саморъчно написани или да се изготвят нотариално. При нотариалните завещания е необходимо присъствието на двама свидетели.

Изготвянето на завещание от Нотариус е практика, която се прилага най-често, ако завещателят е в неблагоприятно здравословно или физическо състояние, но желае устно да изрази своята воля и тя да бъде записана и удостоверена от Нотариуса. Нотариалното завещание се вписва в Агенцията по вписванията.

Съхранението на саморъчно завещание може да бъде в дома Ви или при Нотариус след представяне на оригинал. При депозиране на документа при Нотариус той уведомява Агенцията по вписванията.

Необходими документи

Оригинал на саморъчното завещание – за съхранение при Нотариус.

Документи за собственост на завещаните недвижими имоти, кадастрални скици и/или схеми и данъчни оценки – за изготвяне на нотариално завещание.

Лични документи на завещателя и свидетелите при изготвяне на нотариално завещание.

Смъртен акт или удостоверение за наследници – за обявяване на саморъчно завещание. Официален препис може да се издаде само на лицето, в чиято полза е завещанието. За издаване на препис от саморъчно завещание, което има за предмет недвижим имот, се представят всички документи, необходими като за изповядване на сделка – данъчни оценки, кадастрални схеми и/или скици за завещаното недвижимо имущество и др. В случай че има завещани и МПС-та, се представят всички документи, удостоверяващи собствеността на завещателя върху завещаното МПС – талон, удостоверение за застрахователна стойност и др. Преписът се вписва от Нотариуса в Служба по вписвания.

Такси

Съхранение на саморъчно завещание при нотариуса: 30 лв.

Обявяване на завещание: 10 лв.

Издаване на официален препис от завещанието – 50% от такса, изчислена на база на долната таблица:

Удостоверяван

материален интерес         База за нотариална такса

до 100 лв.                              30 лв.

101 – 1000 лв.                       30 лв.+ 1,5% за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв.                 43,50 лв.+ 1,3% за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв.             160,50 лв.+ 0,8% за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв.           480,50 лв.+ 0,5% за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв.         730,50 лв.+ 0,2%  за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.                   1530,50 лв.+ 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

 

Заплаща се и такса за вписване на препис от завещание в Агенцията по вписванията.

Обстоятелствени проверки

В случаите, когато няма издадени документи за собственост или съответните документи не обхващат пълната собственост, е необходимо да се извърши обстоятелствена проверка.

Обща информация

В случаите, когато няма издадени документи за собственост или съответните документи не обхващат пълната собственост, е необходимо да се извърши обстоятелствена проверка.

При владение на имот над десет години има основание за издаване на нотариален акт. Молителят, който лично е осъществил владението, може да прибави и срока на владение на свой наследодател.

Необходими документи

Документи, които доказват владение или частична собственост.

Документи, които доказват наследяване, когато владението е осъществено при наследодател на молителя.

Молба-декларация за обстоятелствена проверка, отразена в общината, където е местонахождението на имота, и в Областната управа на град София.

Данъчна оценка и кадастрална скица и/или схема за недвижимия имот, предмет на обстоятелствената провeрка.

Такси

Таксата за обстоятелствена проверка се изчислява по долната таблица:

Удостоверяван

материален интерес         Нотариална такса

до 100 лв.                              30 лв.

101 – 1000 лв.                       30 лв.+ 1,5% за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв.                 43,50 лв.+ 1,3% за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв.             160,50 лв.+ 0,8% за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв.           480,50 лв.+ 0,5% за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв.         730,50 лв.+ 0,2%  за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.                   1530,50 лв.+ 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.