Цветелина Гечева, 2016

Политика за личните данни

Настоящият документ установява правилата, които Нотариална кантора Цветелина Гечева, гр. София, бул. Шипченски проход 18, ет. 1, офис 108, прилага спрямо Клиентите на нотариалните услуги, които предлага.

Чл. 1. (1) Нотариалната кантора събира и обработва личните данни на Клиентите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и 6 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установените задължения на Нотариалната кантора;
 • Изрично получено съгласие на Клиента;
 • Обработването е необходимо за упражняване на правомощията на Нотариалната кантора при предоставянето на услугите на Клиентите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Нотариалната кантора, Клиентите изрично се съгласяват, че Нотариалната кантора има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите.

(3) Нотариалната кантора е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № ……………

Чл. 2. (1) Нотариалната кантора събира и обработва личните данни, предоставени от Клиентите за целите на предоставяне на Услугите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Клиента и трети лица;

(2) Нотариалната кантора следва следните принципи при обработката на личните данни на Клиентите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Клиентите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) Нотариалната кантора не събира и не обработва лични данни, а Клиентите не предоставят лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Клиентите, Нотариалната кантора осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на Нотариалната кантора.

(3) Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на Нотариалната кантора.

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Клиента, за който се отнасят Нотариалната кантора има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. Нотариалната кантора предоставя на Клиентите достъп до личните данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите.

Чл. 7. Нотариалната кантора предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Чл. 8. Нотариалната кантора предоставя на държавни органи лични данни на Клиентите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Клиентите, Нотариалната кантора унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до Нотариалната кантора искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) Нотариалната кантора предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от Нотариалната кантора следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от Нотариалната кантора има право по всяко време да поиска от Нотариалната кантора следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до Нотариалната кантора съгласно настоящата политика, трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. (1) Нотариалната кантора се произнася по искането на физическото лице съгласно чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от Нотариалната кантора до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Нотариалната кантора.

(3) Нотариалната кантора уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от Нотариалната кантора до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на Нотариалната кантора до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред Нотариалната кантора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че Нотариалната кантора има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които Нотариалната кантора предлага чрез уебсайта си.

(2) Нотариалната кантора осигурява на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до Нотариалната кантора и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, Нотариалната кантора има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница на Нотариалната кантора в Интернет на адрес: ………………………………………………..

(4) Нотариалната кантора не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

 

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,
 • тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg