Цветелина Гечева, 2016

Общи условия

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Нотариална кантора Цветелина Гечева (наричана за краткост „Нотариалната кантора“) и Посетителите на уеб-сайта …………………………………. (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

  1. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

 

Чл. 2. (1) Информация относно Нотариалната кантора:

Наименование: Нотариална кантора Цветелина Гечева

Регистрационен номер: 594

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Шипченски проход 18, ет. 1, офис 108

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Шипченски проход 18, ет. 1, офис 108, e-mail: office@notary-gecheva.bg, телефон: 02 878 05 13

(2) Нотариална камара на Република България

Адрес: гр. София, ул. Опълченска № 46-48, вход А, етаж 6

тел.: (02) 980 99 32

факс: (02) 986 77 35

e-mail: chamber@notary-chamber.bg

Уеб сайт: http://www.notary-chamber.org/

(3) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 9402 046

факс: (02) 9403 640

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Нотариалната кантора предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Нотариалната кантора, както и достъп до публикуваните новини и материали.

 

 

 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Нотариалната кантора и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Нотариалната кантора.

(2) Изображенията в Сайта на Нотариалната кантора и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Нотариалната кантора не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Нотариалната кантора.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Нотариалната кантора, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Нотариалната кантора не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Нотариалната кантора върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 6 (1) Нотариалната кантора предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.

(2) Нотариалната кантора не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

 

  1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Нотариалната кантора по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Нотариалната кантора.

 

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Чл. 8. (1) Нотариалната кантора предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Нотариалната кантора не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Нотариалната кантора не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Нотариалната кантора при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от ……………….. 2017 г.